ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

30/06/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 30/06/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.30

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU