Όροι χρήσης, Εσωτερικού Χρήστη της δικτυακής πύλης https://ieservices.yeka.gr (ΠΣ«ΕΡΓΑΝΗ»)

Όλοι οι υπάλληλοι του ΥΠ.ΕΡ.Κ.Υ., ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ και της ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ (εσωτερικοί χρήστες),οι οποίοι χειρίζονται το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ανήκουν σε ομάδες η κάθε μία εκ των οποίων έχει συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης στο ΠΣ. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το όνομα χρήστη για τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΡ.Κ.Υ., ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ και της ΕΥΠΕΑ είναι επταψήφιος ή οκταψήφιος ή εννιαψήφιος αριθμός ή/και γράμματα, τα πρώτα πέντε ψηφία ή έξι ψηφία του οποίου είναι ο κωδικός της υπηρεσίας, ενώ τα επόμενα δύο ή τρία ή τέσσερα ο αύξων αριθμός του χρήστη εντός της Υπηρεσίας. Ο προϊστάμενος της κάθε Υπηρεσίας έχει την ευθύνη να χρεώνει το όνομα χρήστη κάθε φορά σε έναν και μόνο υπάλληλο, αφού πρώτα αυτός εκπαιδευτεί κατάλληλα. Ο υπάλληλος με τη σειρά του υποχρεούται ως πρώτη ενέργεια να προβεί στην αλλαγή του κωδικού του, έτσι ώστε ο νέος κωδικός να αποτελείται από τουλάχιστον (8) οκτώ έως (12) δώδεκα λατινικούς χαρακτήρες (Κεφαλαία ή Πεζά), Αριθμούς, και χαρακτήρες (.,_,!,#), με χρήση τουλάχιστον 1 από κάθε ομάδα. Για να εισέρθει στο ΠΣ«ΕΡΓΑΝΗ» ο εσωτερικός χρήστης επιλέγει τη διαδικτυακή διεύθυνση https://ieservices.yeka.gr και εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό χρήστη (Προσωρινό Κωδικό Χρήστη). Στην οθόνη που εμφανίζεται πρέπει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης, για να μπορέσει να χειριστεί την εφαρμογή. Μετά την αλλαγή, ο κωδικός είναι γνωστός μόνο στον κάτοχό του, ο νέος κωδικός είναι αυστηρά προσωπικός και οποιεσδήποτε ενέργειες στο ΠΣ«ΕΡΓΑΝΗ» αποδίδονται στον κάτοχό του. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το συνθηματικό του, όποτε εκείνος το κρίνει απαραίτητο. Ο εσωτερικός χρήστης πρέπει να εισέρχεται στο ΠΣ«ΕΡΓΑΝΗ» σε τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε εντός 2 μηνών από την προηγούμενη είσοδό του, ώστε να αποφεύγεται η απενεργοποίηση του. 

Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή του ΟΑΕΔ (κατά περίπτωση) κάθε φόρα για τα στοιχεία του υπαλλήλου στον οποίο χρεώνουν ένα νέο όνομα χρήστη.

Ο προϊστάμενοι των Υπηρεσιών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή του ΟΑΕΔ (κατά περίπτωση) κάθε φόρα για τα στοιχεία του υπαλλήλου που μετατίθεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία ή για τα στοιχεία του υπαλλήλου που αποχωρεί από την Υπηρεσία λόγω παραίτησης ή συνταξιοδότησης κλπ.

Για την αλλαγή των δικαιωμάτων των χρηστών ή για τη δημιουργία νέων χρηστών, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας διαβιβάζει κάθε φορά σχετικό αίτημα (έγγραφο Υπηρεσίας) με e-mail στην ΚΥ του ΣΕΠΕ ή του ΟΑΕΔ (κατά περίπτωση).

Όταν κάποιος χρήστης ξεχάσει τον κωδικό του θα διαβιβάζει κάθε φορά σχετικό αίτημα (έγγραφο Υπηρεσίας) με e-mail στην ΚΥ του ΣΕΠΕ ή του ΟΑΕΔ (κατά περίπτωση), από όπου θα του αποδίδεται ένας προσωρινός κωδικός, τον οποίο στη συνέχεια θα πρέπει ο αιτών να αλλάζει άμεσα (τουλάχιστον (8) οκτώ έως (12) δώδεκα λατινικούς χαρακτήρες (Κεφαλαία ή Πεζά), Αριθμούς, και χαρακτήρες (.,_,!,#), με χρήση τουλάχιστον 1 από κάθε ομάδα).

Όταν κάποιος χρήστης παραμείνει εκτός ΠΣ«ΕΡΓΑΝΗ» για διάστημα μεγαλύτερο των (2) μηνών απενεργοποιείται. Προκειμένου αυτός να καταστεί ενεργός θα πρέπει να διαβιβάζει κάθε φορά σχετικό αίτημα (έγγραφο Υπηρεσίας) με e-mail στην ΚΥ του ΣΕΠΕ ή του ΟΑΕΔ (κατά περίπτωση) για ενεργοποίηση του κωδικού του.

Για τις Υπηρεσίες (ΥΠ.ΕΡ.Κ.Υ.), (ΣΕΠΕ), και της ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ, Email: psadmin@ypakp.gr 

Για τις Υπηρεσίες ΟΑΕΔ, Email:dkampo@oaed.gr


Με εκτίμηση,
Ομάδα Διαχείρισης

Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»

Σταύρος Μπακέας

(Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Γεν. Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Δημήτριος Καμπόλης

(Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού Ο.Α.Ε.Δ. – Διοίκηση - Δ/νση Μηχανογράφησης του Ο.Α.Ε.Δ )

Αλίκη Νινίκα

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού Ο.Α.Ε.Δ. – Διοίκηση - Δ/νση Συντονισμού & Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης ΟΑΕΔ - Τμήμα Δράσεων Ανθρώπινου Δυναμικού & Επιχειρήσεων)

Ιωάννης Κεραμάρης

(Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε -Κεντρική Υπηρεσία- Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.)

Κωνσταντίνος Τσατσούλης

(Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε -Κεντρική Υπηρεσία- Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας)